Utbildning_1

Våra utbildningar

Utbildningar

Vi på Persson Hyrmaskiner arrangerar tillsammans med TA ett antal yrkesutbildningar inom sex olika områden. Samtliga kurser motsvarar gällande lagstiftning och högt ställda branschkrav och riktlinjer.

Liftutbildning

Övergripande syftet med att genomgå en liftutbildning är att bli en säker och riskmedveten liftanvändare. Certifikatet för genomförd utbildning är giltigt i fem år och ska sedan förnyas genom en repetitionsutbildning.

Utbildningen vänder sig till alla som i sitt arbete kommer i kontakt med lift, exempelvis saxlift, skylift och bomlift. Det är en kurs för förare, arbetsledare, platschefer samt personer som i sitt arbete behöver kunskap om liftar och de arbetsmiljömässiga regler som gäller kring dessa.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska den anställde ha både praktiska och teoretiska kunskaper. (AFS 2006:06 § 29)

Pris: 2300 kr/person ex moms.

Ställningsutbildning 2-9m

Syftet med denna utbildning är att öka kunskap och medvetenhet hos deltagaren, och säkerställa en trygg arbetsmiljö. Arbetsmiljöverket har infört sanktionsavgifter till alla företag som bryter mot kravet på utbildning.

Utbildningen vänder sig till ställningsbyggare, arbetsledare och andra berörda. Alla som bygger, ändrar eller nedmonterar ställning upp till 9 meter, alla arbetsledare och andra som behöver känna till vilka säkerhetskrav och regler som gäller kring ställningsarbete.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska den som uppför, ändrar eller nedmonterar en ställning ha utbildning i ställningsarbete. (AFS 2013:04 § 47)

Pris: 2400 kr/person ex moms.

Säkra lyft

Arbetsmiljöverkets ställer krav på att alla kranförare, lastkopplare och signalmän har utbildning i säkra lyft för att få använda lyftanordningar och lyftredskap. Denna utbildning ger deltagaren kunskaper för att förebygga olyckor och minska riskerna för ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen.

Utbildningen Säkra Lyft vänder sig till de som kopplar en last till en lyftanordning eller ska agera signalman vid lyft. Kursen vänder sig även till arbetsledare och skyddsombud som ska kunna planera arbetet med och runt lyftanordningarna.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter får en lyftordning eller ett lyftredskap endast användas av den som är väl förtrogen med arbetet och har teoretiska och praktiska kunskaper. (AFS 2006:6 § 29)

Pris: 2400 kr/person ex moms.

Arbete på väg Nivå1+2

Denna kurs är en kombinationsutbildning av nivå 1 och 2. Kompetenskrav för förare av alla typer av vägunderhållsfordon, service- och arbetsfordon. Ger behörighet att utrusta och utmärka sitt eget fordon. Personal med kompetens enligt Nivå 2, får markplacera vägmärken och vara behjälplig vid utmärkningsarbete under ledning av personal med kompetens enligt Nivå 3A. Nivå 1 uppdateras efter 15 månader och nivå 2 uppdateras efter fem år.

Enligt Arbetsmiljölagen (1977:1160) har arbetsgivaren ett ansvar för att personalen har tillräckligt kompetens för arbetet som ska utföras.

Pris: 2350 kr/person ex moms.

Fallskydd med evakuering

Syftet med utbildningen i fallskydd är att öka medvetenheten hos deltagaren och säkerställa en trygg arbetsmiljö eftersom fallolyckor är den vanligaste dödsorsaken inom byggbranschen.

Denna utbildning vänder dig till alla som arbetar med höghöjdsarbete: på tak eller andra höga höjder. Fallskydd är också viktigt för arbetsledare och chefer som har ett övergripande arbetsmiljöansvar för personer som arbetar ovanför marken. 

Enligt Arbetsmiljölagen (2 kap, 4 §, 7 §) ansvarar arbetsgivaren att informera sina arbetstagare om de riskerna som finns på arbetsplatsen samt att se till att de har den utbildning som krävs.

Pris: 2500 kr/person ex moms.

Heta arbeten

Utbildningen ger den kunskap som krävs för att utföra förebyggande åtgärder vid Heta Arbeten, så att risken för brand eller andra skador minimeras. Samtliga stora försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att Heta Arbeten skall utföras av certifierade hetarbetare. Certifikatet från en genomförd utbildning är giltigt i fem år.

Denna kurs vänder sig till alla som arbetar med brandfarliga Heta Arbeten samt övriga arbeten som kan orsaka uppvärmning och gnistbildning. Försäkringstagare, fastighets- och lokalansvariga samt entreprenörer som utför eller ansvarar för Heta Arbeten.

Sedan 1991 ställer försäkringsbranschen krav att alla som arbetar med Heta Arbeten har utbildning och certifikat.

Pris: 3100 kr/person ex moms.

Motorsågsutbildning

Utbildningen ger kunskap om hur avverkningsarbete kan bli så säkert, skonsamt och smidigt som möjligt. För att undvika olycksrisker och onödig ansträngning är det viktigt att få kunskap om lämplig arbetsteknik för de olika arbetsmomenten och situationerna.

Kursen är endagsutbildning och vänder sig till alla som i sitt arbete kommer i kontakt med motorsågar. Efter avklarad utbildning och godkända prov utfärdas ett personligt certifikat till deltagaren. Arbetsmiljöverket rekommenderar att certifikatet förnyas vart femte år.

Motorsågskörkort är ett krav från Arbetsmiljöverket och fastslår att alla som arbetar med motorsågar ska ha genomgått utbildning för den typen av arbete som ska utföras. Sedan den sista december 2014 ska arbetsgivare som inte följer reglerna betala sanktionsavgift på 10 000 kronor per användare.

Pris: 2600 kr/person ex moms.

Röjsågsutbildning

Pris: 2600kr /person ex. moms.

Traversutbildning ink. säkra lyft

Utbildningen vänder sig till alla som skall hantera traverskran, pelarlift eller telfers oberoende av vilken typ av last det rör sig om. Kursen vänder sig även till arbetsledare och skyddsombud som skall kunna planera arbetet med och runt lyftanordningarna.

Pris: 2700kr/person ex.moms.

Utbildningar hösten 2020

Välj en kurs, eller flera, nedan:


______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

Dra nytta av det vi kan!

Det händer mycket i vår bransch. Nya produkter och maskiner släpps regelbundet, vilket vi givetvis håller stenkoll på. Vi besöker flitigt mässor och nosar upp det senaste i branschen, så du ska få den bästa lösningen för dina behov.

Lång erfarenhet

Använd oss till det vi kan bäst! Vi rådgör i allt från maskin- och metodval till logistik, underhåll och avveckling. Låt oss hjälpa dig med ditt projekt från start, så kan vi hitta den smidigaste och prisvärda lösningen.