Hyresvillkor och försäkran

Du är alltid försäkrad hos oss!

Senast uppdaterad den 2023-02-18

Hyrförsäkringen som vi erbjuder i samarbete med Svedea omfattar plötsliga och oförutsedda händelser på din arbetsplats såsom inbrott, brand, vattenskador. (Som plötslig och oförutsedd skada anses inte förslitning, förbrukning, korrosion, beläggning eller vårdslös handling).

Vid stöld gäller vidare att stöldtillfället kan preciseras och att rimliga säkerhetsåtgärder vidtagits med hänsyn till egendomens värde och stöldbegärlighet, samt förhållanden i övrigt. Detta skall framgå av en polisrapport. Vid skada eller stöld kontakta hyresbutiken.

Vid skada:

  1. Fyll i skadeanmälan.
  2. Uppge kund, adress, telefon, kontaktman och ordernr.
  3. Ange skadad egendom, samt ev. inventarienummer.
  4. Beskriv kortfattat vad som hänt, skadans art och omfattning, ta foto.
  5. Ange åtgärder som vidtagits, (vid stöld och skadegörelse bifoga polisrapport).

Hyrförsäkringen kommer automatiskt att debiteras. Om Ni inte vill att försäkringen skall gälla Er, måste Ni meddela detta innan vi registrerar er som kund hos oss. Premien är endast 5 % av bruttohyreskostnaden (beräknad på ”dag 2” och debiteras kalenderdag). Självrisken är 0,2 basbelopp per hyrestillfälle.

Skyddskrav

För att försäkringen ska gälla vid stöld eller annat tillgrepp måste hyrestagaren kunna precisera tidpunkten för brottet och ha vidtagit, med hänsyn till egendomens värde och stöldbegärlighet, rimliga åtgärder. Rimliga säkerhetsåtgärder kan exempelvis vara att låsa in verktyg i en verktygsbod med ordentliga lås, exempelvis hänglås i hänglåsklass 3 eller 4.

För motordrivna fordon gäller även följande skyddskrav

När fordonet/maskinen lämnas skall tändningslåset låsas och nyckeln vara uttagen. Tändningsnyckeln, nyckelkort eller liknande får inte ha uppgift om namn, adress eller registreringsnummer.

Avmonterad fordonsdel eller utrustning som inte förvaras i fordonet, ska vara inlåst i utrymme som endast disponeras av försäkringstagaren. Föremål (till exempel skopa, rivare, skärare, gafflar, kranarm) som på grund av storlek inte rimligtvis kan förvaras inlåsta ska vara fastlåsta med klass 3 kättinglås.

För skylift och liknande skall stödben vara utfällda vid nattförvaring.

I de fall egendom är nattförvarad på släpvagn skall släpvagnen vara försedd med av oss godkänd låsenhet. Exempel på godkänd låsenhet är släpvagnslås godkänt av Svenska Stöldskyddsföreningen.

Allmänna hyresvillkor

Senast uppdaterad den 2023-02-18

1. Tillämplighet

1.1 Dessa allmänna hyresvillkor ska tillämpas vid uthyrning av utrustning, maskiner och lyftanordningar utan förare. Ändring av villkoren förutsätter skriftlig form.

1.2 För transport, montage och service gäller vid behov särskilda villkor.

2. Hyresobjekt

2.1 Hyresobjektet ska avlämnas och återlämnas vid uthyrarens förråd. Hyresobjektet anses som återlämnat när retursedel utfärdats om inte annat avtalats.

2.2 Vid avlämnandet ska hyresobjektet vara i driftdugligt skick, samt vara försett med tillverkarens skydds- och säkerhets- anordningar.

2.3 Uthyraren ska hålla tillgängligt instruktioner för handhavande samt för tillsyn och skötsel av hyresobjektet.

2.4 Anmärkning mot hyresobjekt eller instruktion ska snarast, eller senast inom en vecka efter att hyresobjektet blivit tillgängligt för hyrestagaren skriftligen anmälas till uthyraren.

2.5 Vid återlämnandet ska hyresobjektet vara väl rengjort och med hänsyn till normal förslitning i gott skick. I annat fall är uthyraren berättigad att vidta nödvändig rengöring och reparation på hyrestagarens bekostnad.

2.6 Uthyraren svarar för obligatoriska besiktningar av hyres- objektet. Hyrestagaren ska dock ombesörja och bekosta besiktningar efter montage på arbetsplatsen. Uthyraren har rätt att efter avisering utföra obligatorisk besiktning av hyresobjektet på arbetsplatsen under normal arbetstid.

3. Användning

3.1 Hyresobjektet får endast användas för sådana arbets- uppgifter och under sådana arbetsförhållanden för vilket det är avsett.

3.2 Ingrepp som förändrar maskin eller materiels konstruktion eller funktion får inte göras.

3.3 Hyrestagaren ska svara för tillsyn och skötsel av hyresob- jektet. Förutom att bekosta driv- och smörjmedel, ska hyrestagaren också ombesörja och bekosta utbyte av förbrukningsmaterial.

3.4 Hyrestagaren ska tillse att hyresobjektet endast används av behörig och kvalificerad personal. Hyresobjektet får inte, utan tillstånd från uthyraren, flyttas till annan arbetsplats än som avtalats.

3.5 Hyresobjektet får inte vidareuthyras eller på annat sätt upp- låtas till annan part eller i övrigt användas på sådant sätt att uthyrarens äganderätt äventyras.

4. Hyrestid

4.1 Hyrestiden räknas från och med den dag hyresobjektet enligt parternas avtal hålls tillgängligt för avhämtning till och med den dag hyresobjektet återlämnats enligt 2.1.

4.2 Hyresobjektet uthyres för ett arbetsskift om högst åtta timmar per dag om inte annat avtalats.

5. Ersättning

5.1 Hyra debiteras för hyresobjektet vid varje hyrestillfälle enligt uthyrarens gällande prislista. Tillämpliga debiteringsformer är dagshyra, skifttillägg, kalenderdagshyra och grundhyra.

5.2 Avtalad dagshyra utgör hyrespris per hyresobjekt och dag. För del av dag utgår hyra som för hel dag. Utnyttjas hyresobjektet mer än ett arbetsskift om åtta timmar debiteras tillägg enligt uthyrarens gällande prislista. Lördagar, söndagar, helgdagsaftnar och helgdagar är hyresfria, om hyresobjektet inte används. För vissa angivna hyresobjekt debiteras hyra per kalenderdag eller månad enligt uthyrarens gällande prislista. För samtliga hyresobjekt debiteras dock hyra under semesterperiod och annan motsvarande ledighet.

5.3 Tillbehör debiteras separat liksom kostnader för föreskriven sanering.

5.4 För tid av stillestånd och driftsavbrott som uthyraren är ansvarig för utgår ingen hyra.

5.5 Avtalade hyror är exklusive mervärdesskatt.

5.6 Faktura ska betalas inom 30 dagar från mottagandet om inte annat anges i uthyrarens gällande prislista. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt gällande räntelag.

5.7 Uthyraren har rätt att vid avtalets ingående begära att hyres- tagaren ställer säkerhet motsvarande de antal dagshyror som anges för respektive maskin/utrustning i uthyrarens gällande prislista eller annan betryggande säkerhet.

6. Ansvar

6.1 Uthyraren svarar för kostnad till följd av normal förslitning.

6.2 Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för förlust av hyres- objektet samt för samtliga skador som inte utgör normal förslitning. Skada ska anmälas till uthyraren som beslutar om hur hyresobjektet ska repareras. Hyresobjekt som förlorats eller skadats så att det inte kan repareras ska ersättas av hyrestagaren med belopp motsvarande återanskaffningskostnaden. Vid stöld ansvarar hyrestagaren för att polisanmälan sker.

6.3 Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för skada som genom hyresobjektet uppkommer för hyrestagaren själv eller tredje man.

6.4 Uthyraren svarar endast för direkt skada som uppkommer till följd av uthyrarens vårdslöshet.

6.5 Uthyraren ansvarar inte för indirekta skador som upp- kommer till följd av leveransförsening, stillestånd, eller driftsavbrott eller annat som uthyraren inte rimligen kunnat förutse.

6.6 Hyrestagaren håller hyresobjektet försäkrat under hyrestiden med allriskförsäkring motsvarande återanskaffningskostnaden, om inte annat avtalats.

6.7 Parterna ska ha sedvanlig ansvarsförsäkring, om inte annat avtalats.

6.8 Uthyraren håller hyresobjektet trafikförsäkrat. Självrisken be- kostas dock av hyrestagaren.

7. Hävande

7.1 Part har rätt att häva avtalet för det fall motparten gör sig skyldig till avtalsbrott och inte inom tre dagar vidtar rättelse efter erinran därom. Om part häver avtalet har uthyraren rätt att omedelbart återta hyresobjektet.

7.2 Parterna får dock inte mot varandra åberopa avtals- brott om avtalets fullgörande hindras till följd av omständighet utanför parternas kontroll såsom krig, myndighetsbeslut eller annat av parten inte vållat förhållande som väsentligt inverkar på avtalets fullgörande och som parten inte kunnat förutse eller vars menliga inverkan part inte rimligen kunnat undanröja. Om hindret består i mer än två veckor har dock respektive part rätt att med omedelbar verkan häva avtalet.

7.3 Om hyrestagaren exempelvis inställer sina betalningar, försätts i konkurs eller inleder ackordsförhandlingar är uthyraren berättigad att med omedelbar verkan häva avtalet samt återta hyresobjektet på hyrestagarens bekostnad.

8. Tvist

8.1 Tvist på grund av avtalet ska avgöras enligt svensk rätt och av allmän domstol, om inte parterna skriftligen enats om skiljeförfarande.