Hyresvillkor och försäkran

Du är alltid försäkrad hos oss!

Hyrförsäkringen som vi erbjuder i samarbete med Svedea specialförsäkringar omfattar plötsliga och oförutsedda händelser på din arbetsplats såsom inbrott, brand, vattenskador. (Som plötslig och oförutsedd skada anses inte förslitning, förbrukning, korrosion, beläggning eller vårdslös handling).

Vid stöld gäller vidare att stöldtillfället kan preciseras och att rimliga säkerhetsåtgärder vidtagits med hänsyn till egendomens värde och stöldbegärlighet, samt förhållanden i övrigt. Detta skall framgå av en polisrapport. Vid skada eller stöld kontakta hyresbutiken.

Skapad 2015-10-23

Vid skada:

  1. Fyll i skadeanmälan.
  2. Uppge kund, adress, telefon, kontaktman och ordernr.
  3. Ange skadad egendom, samt ev. inventarienummer.
  4. Beskriv kortfattat vad som hänt, skadans art och omfattning, ta foto.
  5. Ange åtgärder som vidtagits, (vid stöld och skadegörelse bifoga polisrapport).

Hyrförsäkringen kommer automatiskt att debiteras. Om Ni inte vill att försäkringen skall gälla Er, måste Ni meddela detta innan vi registrerar er som kund hos oss. Premien är endast 5 % av bruttohyreskostnaden (beräknad på ”dag 2” och debiteras kalenderdag). Självrisken är 0,2 basbelopp per hyrestillfälle.

Skyddskrav

För att försäkringen ska gälla vid stöld eller annat tillgrepp måste hyrestagaren kunna precisera tidpunkten för brottet och ha vidtagit, med hänsyn till egendomens värde och stöldbegärlighet, rimliga åtgärder. Rimliga säkerhetsåtgärder kan exempelvis vara att låsa in verktyg i en verktygsbod med ordentliga lås, exempelvis hänglås i hänglåsklass 3 eller 4.

För motordrivna fordon gäller även följande skyddskrav

När fordonet/maskinen lämnas skall tändningslåset låsas och nyckeln vara uttagen. Tändningsnyckeln, nyckelkort eller liknande får inte ha uppgift om namn, adress eller registreringsnummer.

Avmonterad fordonsdel eller utrustning som inte förvaras i fordonet, ska vara inlåst i utrymme som endast disponeras av försäkringstagaren. Föremål (till exempel skopa, rivare, skärare, gafflar, kranarm) som på grund av storlek inte rimligtvis kan förvaras inlåsta ska vara fastlåsta med klass 3 kättinglås.

För skylift och liknande skall stödben vara utfällda vid nattförvaring.

I de fall egendom är nattförvarad på släpvagn skall släpvagnen vara försedd med av oss godkänd låsenhet. Exempel på godkänd låsenhet är släpvagnslås godkänt av Svenska Stöldskyddsföreningen.

Allmänna hyresvillkor

För uthyrning av maskiner och utrustning till byggnads-, underhålls och anläggningsarbeten m.m.

Skapat 2015-01-01

§ 1. Tillämplighet

Nedanstående villkor skall gälla om inte annat skriftligen avtalats mellan uthyrare och hyrestagare.

§ 2. Leverans/återlämnande

All hyresmateriel levereras fritt vårt förråd. Frakt och transportkostnad till och från förråd eller annan avtalad plats betalas av hyrestagaren. Materielen skall på kundens risk och bekostnad återlämnas till samma förråd. Återlämnande skall ske under uthyrarens öppettider.

§ 3. Hyrestid

Uthyrning för obestämd tid (löpande hyresdebitering). Hyrestiden räknas från och med den dag då hyresmaterielen levereras eller hålls tillgänglig för avhämtning till och med den dag då hyresmaterielen återlämnas.

§ 4. Hyresberäkning

Hyra debiteras enligt vid varje tidpunkt gällande prislista. Angiven dags hyra utgör hyrespris per maskin och dag vid enskiftsdrift. För del av dag utgår hyra som för hel dag. Vid utökad användning (flerskift) sker uppräkning som är proportionell mot angiven dagshyra. Grundhyra debiteras vid varje hyrestillfälle. Mot privatkunder (kontant) tillämpas även minimihyra. För utrustning som enligt arbetsmiljölagen skall saneras, debiteras särskild saneringskostnad.

§ 5. Äganderätt till hyresmateriel

Hyresmaterielen är uthyrarens egendom och hyrestagaren förvärvar inte på grund av detta avtal äganderätt härtill. Hyrestagaren som i strid mot detta avtal förfogar över hyresmaterielen kan ådraga sig straffrättsligt ansvar. Hyrestagaren får inte utan uthyrarens skriftliga godkännande låta annan använda hyresmaterielen, hyra ut hyresmaterielen i andra hand eller överlåta detta hyresavtal på annan.

§ 6. Användning

Hyrestagaren är skyldig att hålla uthyraren underrättad om var hyresmaterielen förvaras eller användes. Hyresmaterielen får ej utan uthyrarens skriftliga medgivande föras utanför Sveriges gränser. Hyrestagaren svarar också för att hyresmaterielen endast brukas av därtill behörig och utbildad personal.

§ 7. Tillsyn och vård

Hyrestagaren är skyldig att vårda hyresmaterielen, att iakttaga utfärdade föreskrifter om hyresmaterielens skötsel och vård samt att använda föreskrivna driv- och smörjmedel som skall bekostas av hyrestagaren. För tillsyn och vård av hyresmaterielen skall hyrestagaren använda kompetent personal. Vid återlämnandet skall hyresmaterielen vara väl rengjord och med hänsyn till normal förslitning i gott skick. Har hyresmaterielen inte rengjorts debiteras hyrestagaren särskilt härför.

§ 8. Reparationer

Hyrestagaren får inte, med undantag av tillsyn och vård enligt §7 ovan, utan uthyrarens skriftliga godkännande låta reparera eller förändra hyresmaterielen. Utbyte av slit- och förbrukningsdelar vid nyttjandet av hyresmaterielen utföres och bekostas av hyrestagaren. Reparationer till följd av normal förslitning bekostas av uthyraren. Uthyraren är inte skyldig att ställa annan egendom till förfogande under reparationstiden. Vid skador, som uppkommit på grund av hyrestagarens oaktsamhet debiteras stilleståndsersättning under reparationstiden.

§ 9. Ansvar för skador

Uthyraren, som inte kan övervaka hyrestagarens användning av hyresmaterielen och de omständigheter varunder hyresmaterielen nyttjas, ansvarar inte för person- och sakskada samt förmögenhetsskada som kan uppkomma vid hyrestagarens användning av hyresmaterielen.

Uthyraren ansvarar inte heller för direkta eller indirekta skador (t ex. driftstopp, utebliven vinst) som åsamkas hyrestagaren till följd av fel på hyresmateriel.

§ 10. Åtgärder vid fel, skada och stöld

Hyrestagaren skall underrätta uthyraren om fel eller skada på hyresmaterielen samt om stöld under hyrestiden. Uthyraren skall efter sådan underrättelse meddela hyrestagaren vilka åtgärder som skall vidtagas med hyresmaterielen. Vid försäkringsfall skall hyrestagaren snarast möjligt göra skadeanmälan till försäkringsbolag (se §12 nedan). Det åligger hyrestagaren att vid stöld av hyresmaterielen samt vid skada som orsakats av okänd person och som upptäckts eller borde upptäckas av hyrestagaren göra polisanmälan på den ort där stölden/skadan skett och sända kopia av anmälan till uthyraren och försäkringsbolaget. Förlorad hyresmateriel som inte ersättes genom hyrestagarens försäkring debiteras hyrestagaren till nyanskaffningsvärde.

Skador på hyresmaterielen som inte kan hänföras till normalt slitage skall ersättas av hyrestagaren.

§ 11. Försenad eller felaktig leverans

Om uthyraren inte tillhandahåller hyresmaterielen i funktionsdugligt skick vid avtalad tidpunkt har hyrestagaren rätt att häva avtalet eller begära sådan nedsättning av hyran som svarar mot felet eller dröjsmålet.

Hyrestagaren har i sådant fall också rätt till ersättning för den skada han åsamkats, om inte uthyraren kan visa att han inte varit försumlig.

Hävnings- eller skadeståndspåföljd får dock inte göras gällande, när uthyraren erbjuder sig att avhjälpa fel på hyresmaterielen eller lämnar annan godtagbar hyresmateriel och rättelse sker genast och utan kostnad för hyrestagaren. Hävnings- eller skadeståndspåföljd får inte heller göras gällande om inte hyrestagaren genast efter det han märkt eller borde märka felet meddelar uthyraren härom (reklamation).

§ 12. Försäkring

Det åligger hyrestagaren att försäkra hyresmaterielen till sitt fulla värde under hela hyrestiden. Uthyraren svarar för att trafikförsäkring finns på hyresmateriel och fordon, som enligt lag är försäkringspliktiga.

§ 13. Uthyrarens hävningsrätt m.m.

Uthyraren har rätt att omedelbart häva avtalet och återtaga den uthyrda hyresmaterielen om:

a) Hyrestagaren inte fullgör sina betalningsåtaganden gentemot uthyraren då de förfaller till betalning, om dröjsmålet inte är av ringa betydelse för uthyraren.

b) Hyresmaterielen utsättes för onormal användning eller eljest vanvårdas så att betydande risk för värdeminskning föreligger.

c) Hyrestagaren i övrigt åsidosätter bestämmelse i detta avtal, vars iakttagande inte är av endast ringa intresse för uthyraren.

§ 14. Force majeure

Uthyraren och hyrestagaren är inte ansvariga för skada som uppstår på grund av utebliven eller försenad uthyrning, som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelser, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Uthyraren och hyrestagaren har rätt att häva avtalet när det kan visas att inträffade omständigheter enligt ovan medfört väsentliga olägenheter och inte vållats av honom själv.

§ 15. Allmänna betalningsvillkor

Samtliga priser gäller exklusive mervärdeskatt. Kund som ej har kredit betalar hyran i förskott. Om inte annat överenskommits är betalnings tiden 10 dagar netto. Dröjsmålsränta debiteras med riksbankens fastställda vid varje tid gällande diskonto med tillägg av åtta procentenheter, vartill – i förekommande fall – kommer lagstadgad påminnelse- och inkassoavgift. Löpande fakturering sker månadsvis. Avslutade hyresavtal faktureras snarast. Uthyraren förbehåller sig rätten att debitera faktureringsavgift samt uppläggningsavgift för nya konton. Om uthyraren så påfordrar skall hyrestagaren deponera av uthyraren begärt förskottsbelopp på hyra.

§ 16. Tvistlösning

Tvist med anledning av Avtalet ska i första hand lösas genom att parterna i samförstånd söker hitta en gemensam lösning genom förhandlingar sinsemellan. Om parterna inte lyckas nå en överenskommelse efter sådana förhandlingar ska tvisten hänföras till allmän domstol, varvid Göteborgs tingsrätt ska vara ensam behörig att pröva tvisten. Svensk rätt med undantag för svenska lagvalsregler ska gälla för Avtalet.

Det förhållandet att tvist uppstått befriar inte Kunden från skyldighet att erlägga betalning enligt Avtalet eller att i övrigt fullgöra sina åligganden.

Legitimationskontroll är obligatorisk.

Vi är anslutna till Svenska Protecs varningskedja mot brottslig verksamhet.